Lược dịch nguyên văn Trích Thiên Tủy

lesoi

Âm Dương diệu dụng ...
Lược dịch nguyên văn Trích Thiên Tủy
Lesoi dịch.

Nguyên văn đều rất là chí lý, bởi vì nguyên tác giả Lưu Cơ là người thần thông chân chính, Nhậm Thiết Tiều và người người khác sau này đẳng cấp chú thích là không thể tin, học giả cẩn thận duyệt độc.


Nguyên văn《 Trích Thiên Tủy 》:
Quyển Thượng: Thông Thần luận1, Thiên đạo:
Dục thức tam nguyên vạn pháp tông,
Tiên quan Đế tái dữ Thần công.


2, Địa đạo:
Khôn nguyên hợp Đức cơ giam thông,
Ngũ khí thiên toàn định cát hung.


3, Nhân đạo:
Đái thiên lý địa nhân vi quý,
Thuận tắc cát hề hung tắc bội.


4, Tri mệnh:
Yếu dữ nhân gian khai lung hội,
Thuận nghịch chi cơ tu lý hội.


5, Lý khí:
Lý thừa khí hành khởi hữu thường,
Tiến hề thoái hề nghi ức dương.


6, Phối hợp:
Phối hợp can chi tử tế tường,
Định nhân họa phúc dữ tai tường.


7, Thiên can:
Ngũ dương giai dương Bính vi tối,
Ngũ âm giai âm Quý vi chí.
Ngũ dương tòng khí bất tòng thế,
Ngũ âm tòng thế vô tình nghĩa.


+ Giáp mộc tham thiên, thoát thai yếu hỏa, xuân bất dung kim, thu bất dung thổ; Hỏa sí thừa long, thủy đãng kỵ hổ, địa nhuận thiên hòa, thực lập thiên cổ.
+ Ất mộc tuy nhu, khuê dương giải ngưu, hoài đinh bão bính, khóa phượng thừa hầu; Hư thấp chi địa, kỵ mã diệc ưu, đằng la hệ giáp, khả xuân khả thu.
+ Bính hỏa mãnh liệt, khi sương vũ tuyết. Năng đoán Canh kim, phùng Tân phản khiếp. Thổ chúng thành từ. Thủy xương hiển tiết, Hổ Mã Khuyển hương, Giáp lai thành diệt.
+ Đinh hỏa nhu trung, nội tính chiêu dung, bão Ất nhi hiếu, hợp Nhâm nhi trung; Vượng nhi bất liệt, suy nhi bất cùng, như hữu đích mẫu, khả thu khả đông.
+ Mậu thổ cố trọng, ký trung thả chính, tĩnh hấp động ích, vạn vật ti mệnh; Thủy nhuận vật sinh, hỏa táo vật bệnh, nhược tại Cấn Khôn, phạ xung nghi tĩnh.
+ Kỷ thổ ti thấp, trung chính súc tàng, bất sầu mộc thịnh, bất úy thủy cuồng; Hỏa thiểu hỏa hối, kim đa kim quang, nhược yếu vật vượng, nghi trợ nghi bang.
+ Canh kim đái Sát, cương kiện vi tối, đắc thủy nhi thanh, đắc hỏa nhi duệ; Thổ nhuận tắc sinh, thổ kiền tắc thúy, năng doanh giáp huynh, thâu vu Ất muội.
+ Tân kim nhuyễn nhược, ôn nhuận nhi thanh, úy thổ chi điệp, nhạc thủy chi doanh; Năng phù xã tắc, năng cứu sinh linh, nhiệt tắc hỉ mẫu, hàn tắc hỉ đinh.
+ Nhâm thủy thông hà, năng tiết kim khí, tắc trung chi đức, chu lưu bất trệ; Thông căn thấu quý, xung thiên bôn địa, hóa tắc hữu tình, tòng tắc tương tể.
+ Quý thủy chí nhược, đạt vu thiên tân, đắc Long nhi vận, công hóa tư thần; Bất sầu hỏa thổ, bất luận Canh Tân, hợp Mậu kiến hỏa, hóa tượng tư chân.


8, Địa chi: Dương chi động thả cường, tốc đạt hiển tai. Âm chi tĩnh thả chuyên, phủ thái một kinh niên.
Sinh phương phạ động khố nghi khai, bại địa phùng xung tử tế thôi.
Chi thần chích dĩ xung vi trọng, hình dữ xuyên hề động bất động.
Ám xung ám hội vưu vi hỉ, bỉ xung ngã hề giai xung khởi.
Vượng giả xung suy suy giả bạt, suy thần xung vượng vượng thần phát.
 

lesoi

Âm Dương diệu dụng ...
9, Can Chi tổng luận: Âm Dương thuận nghịch chi thuyết, 《 Lạc Thư 》 lưu hành chi dụng, kỳ lý tín chi hữu dã, kỳ pháp bất khả chấp nhất.
Thiên địa thuận toại nhi tinh túy giả xương, âm dương quai bội nhi hỗn loạn giả vong.
Thiên toàn nhất khí, bất khả sử địa đức mạc chi tái.
Địa toàn tam vật, bất khả sử thiên đạo mạc chi dung.
Dương thừa dương vị dương khí xương, tối yếu hành trình an đốn.
Âm thừa âm vị âm khí thịnh, hoàn tu đạo lộ quang hanh.
Thiên sinh địa giả, thiên suy phạ xung.
Thiên hợp địa giả, địa vượng hỉ tĩnh.
Giáp Thân, Mậu Dần, chân vi Sát Ấn tương sinh; Canh Dần, Quý Sửu, dã tác lưỡng thần hưng vượng.
Thượng hạ quý hồ tình hiệp.
Tả hữu quý hồ đồng chí.
Thủy kỳ sở thủy, chung kỳ sở chung, phú quý phúc thọ, vĩnh hồ vô cùng.

10, Hình Tượng:
Lưỡng khí hợp nhi thành tượng, tượng bất khả phá dã.
Ngũ khí tụ nhi thành hình, hình bất khả hại dã.
Độc tượng hỉ hành hóa địa, nhi hóa thần yếu xương.
Toàn tượng hỉ hành tài địa, nhi hóa thần yếu vượng.
Hình toàn giả nghi tổn kỳ hữu dư, hình khuyết giả nghi bổ kỳ bất túc.

11, Phương cục:
Phương thị phương hề Cục thị Cục, yếu đắc phương, mạc hỗn cục.
Cục hỗn phương hề hữu thuần tí, hành vận hỉ nam hoặc hỉ bắc.
Nhược nhiên phương cục nhất tề lai, tu thị kiền đầu vô phản phục.
Thành phương can thêm nhất nguyên thần, sinh địa khố địa giai phi phúc.
Thành cục can thấu nhất Quan tinh, tả biên hữu biên không lục lục.

12, Bát cách:
Tài Quan Ấn thụ phân thiên chính,
Kiêm luận Thực Thương bát cách định.
Ảnh hưởng diêu hệ ký vi hư,
Tạp khí Tài Quan bất khả câu.


13, Thể Dụng: Đạo hữu thể dụng, bất khả dĩ nhất đoan luận dã, yếu tại phù chi ức chi đắc kỳ nghi.
14, Tinh Thần: Nhân hữu tinh thần, bất khả dĩ nhất thiên cầu dã, yếu tại tổn chi ích chi đắc kỳ trung.
15, Nguyệt lệnh: Nguyệt lệnh nãi đề cương chi phủ, thí chi trạch dã, Nhân nguyên vi dụng sự chi thần, trạch chi định hướng dã, bất khả dĩ bất bặc.
16: Sinh thời: Sinh thời nãi quy súc chi địa, thí chi mộ địa, Nhân nguyên vi dụng sự chi thần, cơ chi định phương dã, bất khả dĩ bất biện.
17, Suy Vượng: Năng tri vượng suy chi chân ky, kỳ vu tam mệnh chi áo, tư quá bán hĩ.
18, Trung Hòa: Ký thức trung hòa chi chính lý, nhi vu ngũ hành chi diệu, hữu toàn năng yên.
19, Nguyên Lưu: Hà xử khởi căn nguyên, lưu đáo hà phương trụ, ky quát thử trung cầu, tri lai diệc tri khứ.
20, Thông quan: Quan nội hữu Chức Nữ, Quan ngoại hữu Ngưu Lang, thử quan nhược thông dã, tương yêu nhập động phòng.
21, Quan Sát: Quan Sát hỗn tạp lai vấn ngã, hữu khả hữu bất khả.
22, Thương quan: Thương quan kiến Quan tối nan biện, khả kiến bất khả kiến.
23, Thanh khí:
Nhất thanh đáo để hữu tinh thần,
Quản thủ sinh bình phú quý chân,
Rừng trọc cầu thanh thanh đắc khứ,
Thời lai hàn cốc dã hồi xuân.


24, Trọc khí:
Mãn bàn trọc khí lệnh nhân khổ,
Nhất cục thanh khô dã khổ nhân,
Bán trọc bán thanh do thị khả,
Đa thành đa bại độ thần hôn.


25, Chân thần:
Lệnh thượng tầm kỳ tụ đắc chân,
Giả thần hưu yếu loạn chân thần,
Chân thần đắc dụng bình sinh quý,
Dụng nhược vô vi lục lục nhân.


26, Giả thần:
Chân giả tham soa nan biện luận,
Bất minh bất ám thụ khốn đốn,
Đề cương bất dữ chân thần chiếu,
Ám xứ tầm chân dã hữu chân.


27, Cương Nhu: Nhu cương bất nhất dã, thiện vi chế giả, đãn dẫn kỳ tính tình nhi dĩ hĩ.
28, Thuận Nghịch: Thuận nghịch bất tề dã, bất khả nghịch giả, kỳ khí thế nhi dĩ hĩ.
29, Hàn Noãn: Thiên đạo hữu hàn noãn, sinh dục vạn vật, nhân đạo hành chi, bất khả quá dã.
30, Táo Thấp: Địa đạo hữu táo thấp, sinh thành phẩm hối, nhân đạo đắc chi, bất khả thiên dã.
31, Ẩn Hiện: Cát thần thái lộ, khởi tranh đoạt chi phong, hung vật thâm tàng, thành dưỡng hổ chi hoạn.
32, Chúng Quả: Cường chúng nhi địch quả giả, thế tại khứ kỳ quả, cường quả nhi địch chúng giả, thế tại thành hồ chúng.
33, Chấn Đoài: Chấn Đoài chủ nhân nghĩa chi chân ky, thế bất lưỡng lập, nhi hữu tương thành giả tồn.
34, Khảm Ly: Khảm ly tể thiên địa chi trung khí, thành bất độc thành, nhi hữu tương trì giả tại.
 

lesoi

Âm Dương diệu dụng ...
Quyển Hạ: Lục Thân luận.

1, Phu Thê:
Phu Thê nhân duyên túc thế lai,
Hỉ thần hữu ý bàng Thiên Tài.


2, Tử Nữ:
Tử nữ căn chi nhất thế truyền,
Hỉ thần khán dữ sát tương liên.


3, Phụ Mẫu:
Phụ Mẫu hoặc hàng dữ hoặc thế,
Tuế Nguyệt sở quan quả phi tế.


4, Huynh Đệ:
Huynh đệ thùy phế dữ thùy hưng,
Đề dụng Tài thần khán trọng khinh.


5, Hà Tri chương:
Hà tri kỳ nhân phú, Tài khí thông môn hộ.
Hà tri kỳ nhân quý, Quan tinh hữu lý hội.
Hà tri kỳ nhân bần, Tài thần phản bất chân.
Hà tri kỳ nhân tiện, Quan tinh hoàn bất kiến.
Hà tri kỳ nhân cát, Hỉ thần vi phụ bật.
Hà tri kỳ nhân hung, Kỵ thần triển chuyển công.
Hà tri kỳ nhân thọ, tính định nguyên thần hậu.
Hà tri kỳ nhân yểu, khí trọc thần khô liễu.

6, Nữ Mệnh chương:
Luận phu luận tử yếu an tường,
Khí tĩnh bình hòa phụ đạo chương,
Tam Kỳ Nhị Đức hư hảo ngữ,
Hàm Trì Dịch Mã bán thôi tường.


7, Tiểu Nhi:
Luận Tài luận Sát luận Tinh Thần,
Tứ trụ hòa bình dịch dưỡng thành;
Khí thế du trường vô tước tang,
Sát Quan tuy hữu bất thương thân.


8, Tài Đức:
Đức thắng tài giả, cục hợp quân tử chi phong;
Tài thắng đức giả, dụng hiển đa năng chi tượng.

9, Phấn Úc:
Cục trung hiển phấn phát chi cơ giả, thần thư ý sướng;
Tượng nội đa trầm mai chi khí giả, tâm úc chí hôi.

10, Ân Oán:
Lưỡng ý tình thông trung hữu môi,
Tuy nhiên diêu lập ý tầm truy,
Hữu tình khước bị nhân ly gian,
Oán khởi ân trung tử bất hôi.


11, Nhàn thần:
Nhất nhị Nhàn thần dụng khứ yêu,
Bất dụng hà phương mạc động tha;
Bán cục Nhàn thần nhâm nhàn trứ,
Yếu khẩn chi tràng tác tự gia.


Xuất môn yếu hướng thiên nhai du,
Hà sự quần sai tứ ý lưu.
Bất quản bạch tuyết dữ minh nguyệt,
Nhâm quân sách mã triêu thiên khuyết.


12, Tòng tượng:
Cô lập vô khí duy hữu tòng,
Y đắc Tài Quan hưởng phú quý.


13, Hóa tượng:
Hóa đắc chân giả chích luận hóa,
Hóa thần hoàn hữu kỷ bàn thoại.


14, Giả tòng:
Chân tòng chi tượng hữu kỷ nhân,
Giả tòng diệc khả phát kỳ thân.


15, Giả hóa:
Giả hóa chi nhân diệc đa quý,
Cô nhi dị tính năng xuất loại.


16, Thuận cục:
Nhất xuất môn lai chích kiến Nhi,
Ngô Nhi thành khí cấu môn lư;
Tòng Nhi bất quản thân cường nhược,
Chích yếu ngô nhi hựu đắc nhi.


17, Phản cục:
Quân lại Thần sinh lý tối vi,
Nhi năng cứu Mẫu tiết thiên cơ;
Mẫu từ diệt Tử quan nhân dị,
Phu kiện hà vi hựu phạ Thê.


18, Chiến cục: Thiên chiến do tự khả, địa chiến cấp như hỏa.
19, Hợp cục: Hợp hữu nghi bất nghi, hợp đa bất vi kỳ.
20, Quân tượng: Quân bất khả kháng dã, quý hồ tổn thượng dĩ ích hạ.
21, Thần tượng: Thần bất khả quá dã, quý hồ tổn hạ nhi ích thượng.
22, Mẫu tượng:
Tri từ Mẫu tuất cô chi đạo,
Thủy hữu qua điệt vô cương chi khánh.


23, Tử tượng:
Tri hiếu tử phụng thân chi phương,
Thủy khắc hài thành đại thuận chi phong.


24, Tính tình:
Vô khí bất lệ, tính tình trung hòa; trọc loạn thiên khô, tính tình quai nghịch.
Hỏa liệt nhi tính táo giả, ngộ kim thủy chi kích. Thủy bôn nhi tính nhu giả, đương hỏa thổ chi thần. Thủy bôn nam nhi nhuyễn khiếp. Kim kiến thủy dĩ lưu thông. Tối ảo giả tây thủy hoàn nam. Chí cương giả đông hỏa chuyển bắc.
Thuận sinh chi cơ, ngộ kích thần nhi kháng. Nghịch sinh chi tự, kiến nhàn thần nhi cuồng.
Dương minh ngộ kim, úc nhi đa phiền. Dương trọc tàng hỏa, bao nhi đa trệ.
Dương Nhận cục, chiến tắc sính uy, nhược tắc phạ sự; Thương quan cách, thanh tắc khiêm hòa, trọc tắc cương mãnh.
Dụng thần đa giả, tính tình bất thường; thì chi khô giả, hổ đầu xà vĩ.

25, Tật Bệnh:
Ngũ hành hòa giả, nhất thế vô tai.
Huyết khí loạn giả, bình sinh đa tật.
Kỵ thần nhập ngũ tạng nhi bệnh hung.
Khách thần du lục kinh nhi tai tiểu.
Mộc bất thụ thủy giả huyết bệnh.
Thổ bất thụ hỏa giả khí thương.


Kim thủy Thương quan, hàn tắc lãnh thấu, nhiệt tắc đàm hỏa;
Hỏa thổ Ấn thụ, nhiệt tắc phong đàm, táo tắc bì dương.
Luận đàm đa mộc hỏa. Sinh độc úc hỏa kim. Kim thủy khô thương nhi thận kinh hư, thủy mộc tương thắng nhi tỳ vị tiết.

26, Xuất thân:
Nguy nguy khoa đệ mại mại luân,
Nhất cá huyền cơ ám lý tồn.
Thanh đắc tẫn thì hoàng bảng khách,
Tuy tồn trọc khí diệc trung thức.


Tú tài bất thị trần phàm tử,
Thanh khí hoàn hiềm quan bất khởi.
Dị lộ công danh mạc thuyết khinh,
Nhật can đắc khí ngộ Tài tinh.


27, Địa vị:
Đài các huân lao bách thế truyền,
Thiên nhiên thanh khí phát cơ quyền.
Binh quyền giải trĩ biện quan khách,
Nhận Sát thần thanh khí thế đặc.


Phân phiên ti mục Tài Quan hòa,
Thanh thuần Cách Cục thần khí đa.
Tiện thị chư ti tịnh thủ lĩnh,
Dã tòng thanh trọc phân hình ảnh.


28, Tuế Vận: Hưu tù hệ hồ vận, vưu hệ hồ tuế, chiến trùng thị kỳ thục hàng, hòa hảo thị kỳ thục thiết.
Hà vi chiến? Hà vi xung? Hà vi hòa? Hà vi hảo?

29, Trinh nguyên: Tạo hóa khởi vu nguyên, diệc chỉ vu trinh. Tái triệu trinh nguyên chi hội, phôi thai tự tục chi ky.

(Hết)
 
Bên trên